Fastighetsägare/BRF

Energi

Mycket god utfyllnadsförmåga

Termoträ lösull fyller ut mycket bra in i skrymslen vid reglar och skarvar.

Att isolera en villa kan ha flera fördelar ur energiperspektiv. Genom att minimera värmeförlusterna genom tak, väggar och golv kan man minska energiförbrukningen och därmed också sänka kostnaderna för uppvärmning. En välisolerad villa kräver mindre energi för att bibehålla önskad inomhustemperatur än en villa med bristfällig isolering. Genom att isolera kan man också minska behovet av att ständigt justera temperaturen inomhus, vilket ytterligare minskar energiförbrukningen.

I längden kan en sådan energibesparing också ha en positiv effekt på miljön, då mindre energi behöver produceras och därmed också mindre utsläpp av växthusgaser genereras. Att isolera villan kan också öka värdet på fastigheten, då det idag är en efterfrågad egenskap hos köpare.

Utfyllnad av I-balk

Här ser man hur Termoträ fyller ut mot en I-balk.

Stora utrymmen

Fyller ut väl även i stora utrymmen

Små utrymmen

Termoträ lösull har en mycket bra utfyllnad även i små utrymmen.

Behagligt inomhusklimat året om

Varmare på vintern, svalare på sommaren

Beroende av konstruktionens totala värmelagringsförmåga.

Källa: BSPhandbuch och Svenskt trä

Värme / energilagringsförmåga

Termoträ har hög värme/energilagringsförmåga. Vilket är till fördel när temperaturen varierar utomhus. När det är varmt utomhus på dagen så lagras värmeenergin i isoleringsmaterialet, när det är kallt så kyls isoleringsmaterialet ner.

Fördelen med denna energilagringseffekt kan enkelt åskådliggöras i nedanstående exempel.
Där man, mellan kl 06.00 – 18.00 erhåller en värmeenergilagring i isoleringsmaterialet och därefter mellan kl 18.00 – 06.00 erhåller en avkylning av isoleringsmaterialet.
Om man har en konstruktion med ett isoleringsmaterial som lagrar energierna såsom i det ideala exemplet nedan. Då uppstår varken kylbehov eller värmebehov.
Det omvända gäller på sommaren och ett tjockt lager med isolering i konstruktionen. Då hinner inte värmen så snabbt “slå igenom” och tillföra så mycket värme inne i huset. Man kan uttrycka det så att materialet blir då avkylande och medför ett bättre innomhusklimat.