Historik och info

     


          TERMOTRÄs PRODUKTEGENSKAPER

             BRAND - se våra brandtypgodkännanden.
             SÄTTNINGSSÄKER -  även vid transport av prefabelement.
             FUKT - minskad kondensrisk i isolering som kan buffra fukt.
             ISOLERINGSFÖRMÅGA - isolerar lika bra fuktigt som torrt.
             RESULTATGARANTI - praktisk garanti -  se våra garantier.


 
Termoträs lösullsisoleringsprodukter bidrar till en hållbar utveckling genom att de produceras av förnyelsebar skogsråvara från SCA i Sundsvall och kan med fördel återanvändas, återvinnas eller återföras till kretsloppet/skogen. Den utmärkta värmelagringskapaciteten bidrar till ett jämnare inomhusklimat*, varmare på vintern och svalare på sommaren, även den minimala konvektionen i materialet bidrar naturligtvis till detta. Att materialet inte irriterar huden eller ger några utslag tycker inte minst den som jobbar med Termoträ är mycket positivt. Termoträ innehåller inte några bindemedel eller dammbindemedel och inte någon borsalt utan endast 5% ammoniumpolyfosfat till skydd mot brand. Enligt Kemikalieinspektionen är ammoniumpolyfosfat varken klassad som miljö- eller hälsofarlig.

TERMOTRÄ var först med att erhålla Godkännande avseende sättningsegenskaperna för passivhusväggar = 40 cm tjock lösullsisolering.


Svenska Termoträ AB är idag ett stort litet företag med mer än 30 års erfarenhet av högkvalitativ tillverkning, försäljning och installation av träfiber lösullsisolering.

 
TERMOTRÄS HISTORA.
Termoträ grundades 1989 av Reidar Berglund, utbildad byggnads- och VVS-ingenjör. När han startade verksamheten hade han i många år arbetat som energirådgivare där han utvecklade energisparsystem för industrin samt även för små- och flerfamiljshus. Utvecklingen har förts framåt av Reidars idé om att utveckla gammal beprövad sågspånsisolerings-metod till det det är idag; en modern träfiberisolering, en ren naturprodukt gjord av samma hygieniska råmaterial som t ex blöjor. Materialet har testats av oberoende institut och har visat sig uppfylla och överträffa de förväntningar som fanns avseende brand, fukt, isoleringsegenskaperna samt sättningar i väggar. Eftersom den allmänna uppfattningen vid den tiden var att den inte skulle gå att använda som isolering i byggnader. Av nämnda skäl. Speciellt gick det absolut inte att utföra isoleringar utan plastfolie på insida väggar. De testinstitut som testat och bekräftat att de "allmänna uppfattningarna" inte stämde är SP/RISE, Trätek, Boverket, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers och Umeå Universitet, Sintef Norge samt Statens Institut för Byggnadsforskning m. fl.. Beträffande arbetsmiljö, Miljö och Yrkesmedicinska kliniken i Örebro. Till historien kan det t ex nämnas att det första svenska typgodkännandet för lösullsisoleringar i Sverige erhöll Svenska Termoträ 1993 och den första brandtypgodkända lösullen 1995 efter nästan 10 års utvecklingsarbete.

Efter 30 år så kan man fastställa att principerna om hur Termoträ fungerar i alla sammanhang beträffande fukt, utan plastfolie ersatt av en ångbroms, brand genom både forskning/provning och ute på isolerade byggnader som brunnit, och sättningar i t.ex. väggar, att produkterna verkligen har fungerat.
På senare år har utvecklingsarbetet inriktats mot industriella isoleringssystem för att sänka arbetskostnaderna och minska på spillet, som vid t.ex. skivisolering, samt brandegenskaperna för att kunna installeras i flervåningshus i trä. Vilket bekräftades 2021.07.01. med  brandtypgodkända konstruktioner för byggnadsstommar av KL-trä, Masonite I-balk och vanliga Träregelkonstruktioner i klasserna REI 30 -REI 120 minuter, se Typgodkännande 16 56 03

* Beroende av konstruktionens totala värmelagringsförmåga.
Källa: BSP handbuch och Svenskt trä.